Sąd polubowny - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

Ustawienia

Social Media

Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Strony postępowania:

  • Konsument – osoba korzystająca z usług lub chcąca zawrzeć umowę do celów niezwiązanych
    z jej działalnością gospodarczą
  • Operator pocztowy - przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności pocztowej

Jak to działa?

Krok 1: Wniosek

Złóż reklamację do operatora. Jeśli reklamacja nie zostanie uwzględniona – złóż wniosek do sądu polubownego.

Jeżeli wniosek dotyczy niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powszechnej – z wnioskiem do sądu polubownego możesz wystąpić tylko po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

We wniosku podaj:

  • datę
  • strony sporu
  • czego dotyczy spór i wysokość spornej kwoty
  • uzasadnienie
  • PODPISZ SIĘ
  • jeśli wniosek składa pełnomocnik, należy dołączyć pełnomocnictwo

Do wniosku dołącz:

Złóż wniosek osobiście lub prześlij na adres:

Stały Polubowny Sąd Konsumencki
przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Sąd polubowny rozpatruje sprawy jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

Koszt dla wnioskodawcy: 100 zł

Krok 2: Rozprawa

Rozprawy odbywają się w siedzibie  UKE w Warszawie lub w jednej z Delegatur UKE, najbliższej miejsca Twojego zamieszkania.

Warunki zawarcia ugody ustalają strony. Ugoda zostaje podpisana przez obie strony, wówczas sąd wydaje wyrok.

Wyrok sądu polubownego ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego. Od wyroku sądu polubownego nie możemy się odwołać.


Podstawa prawna