Sąd polubowny - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

Ustawienia

Social Media

Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Strony postępowania:

 • Konsument - osoba korzystająca lub chcąca zawrzeć umowę do celów niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą;
 • Przedsiębiorca telekomunikacyjny - uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych;
 • Operator pocztowy - przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności pocztowej.

Jak to działa?

Krok 1: Wniosek

Złóż reklamację do operatora. Jeśli reklamacja nie zostanie uwzględniona - złóż wniosek do sądu polubownego.

We wniosku podaj:

 • datę;
 • strony sporu:
 • czego dotyczy spór i wysokość spornej kwoty;
 • uzasadnienie;
 • podpisz się;
 • jeśli wniosek składa pełnomocnik, należy dołaczyć pełnomocnictwo.

Do wniosku dołącz:

 • odpis wniosku;
 • dwa egzemplarze zapisu na sąd polubowny;
 • dwa egzemplarze kopii wszystkich dokumentów w sprawie, w tym kopie odpowiedzi na reklamację.

Złóż wniosek osobiście lub prześlij na adres:

Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

Sąd polubowny rozpatruje sprawy jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

Koszt dla wnioskodawcy: 100 zł.

Krok 2: Rozprawa

Rozprawy odbywają się w siedzibie UKE w Warszawie lub w jednej z Delegatur UKE, najbliższej Twojego zamieszkania. Warunki zawarcia ugody istalają strony. Ugoda zostaje podpisana przez obie strony, włówczas sąd wydaje wyrok. 

Wyrok sądu polubownego ma taką samą moc prawną, jak wyrok sądu powszechnego. Od wyroku sądu polubownego nie możemy się odwołać.

Podstawa prawna