Jak przenieść numer telefonu do nowego operatora? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

Ustawienia

Social Media

Jak przenieść numer telefonu do nowego operatora?

Aby przenieść numer telefonu do innego operatora, abonent powinien zgłosić się do nowego, wybranego przez siebie dostawcy usług. Nowy dostawca załatwi formalności związane z przeniesieniem, w tym te dotyczące rozwiązania umowy z dotychczasowym operatorem.

Dane abonenta na wniosku o przeniesienie numeru muszą być zgodne z danymi, które podane zostały przy zawarciu umowy z dotychczasowym dostawcą usług lub przy rejestracji karty pre-paid. W przeciwnym razie przeniesienie numeru nie dojdzie do skutku.

Abonent wybiera tryb przeniesienia numeru:

  • z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy z dotychczasowym operatorem,
  • bez zachowania okresu wypowiedzenia umowy z dotychczasowym operatorem (w takim przypadku dotychczasowy operator może żądać odszkodowania w wysokości równej opłacie abonamentowej za okres wypowiedzenia).

Niezależnie od trybu przeniesienia numeru, w przypadku rozwiązania umowy przed okresem jej obowiązywania, dotychczasowemu dostawcy będzie przysługiwało prawo naliczenia tzw. kary umownej.

Przeniesienie numeru następuje z dniem rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Proces przeniesienia numeru trwa 1 dzień roboczy.

Przeniesienie numeru jest bezpłatne i nie może powodować przerwy w świadczonej usłudze dłuższej niż:

  • 3 godziny (między północą a 3 w nocy dla usług mobilnych),
  • 24 godziny (dla usług stacjonarnych).

W przypadku wystąpienia problemów podczas procesu przeniesienia numeru, abonent może zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o interwencję.

 


Podstawa prawna: